School Year 2022-2023

Early Reg. Date: 
07/15/2022
Start Date: 
09/11/2022
Late Fee Date: 
09/11/2022
Late Fee: 
10.00
Free Drop Deadline: 
09/12/2022
Legacy Reg. Length: 
0
Parent Duty Deposit: 
60.00
Duty Deposit Type: 
dutyFee
Duty Deposit Mode: 
perFamily
Reg. Close Date: 
09/11/2022